Grant NCN - Sonata 11

Projekt
Data: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Sonata 11: wśród nich projekt zgłoszony przeze mnie pn. 

Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska


na kwotę 157 400,00 PLN. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Projekt naukowy dotyczy opracowania unikatowego materiału źródłowego, obejmującego niezwykle interesujący wycinek historii gdańskiego Kościoła ewangelickiego, jakim była polemika teologiczna między pietyzmem a ortodoksją luterańską na przełomie XVII i XVIII wieku. Projekt ma na celu poszukiwanie genezy i okoliczności powstania sporów (w kontekście historycznym i kulturowym), jak i rzeczową analizę struktur myśli pietystycznej w oparciu o wybrane aspekty teologii pietystycznej i ortodoksyjnej. W konsekwencji projekt powinien przynieść odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 W jaki sposób pietyzm rozprzestrzenił się w Gdańsku? Gdzie winniśmy szukać początków tego ruchu w Gdańsku? Kto był duchowym przywódcą pietyzmu gdańskiego?

 W jaki sposób lokalni pietyści powiązani byli z europejskim ruchem pobożnościowym i czy rozwinęli własną myśl teologiczną?

 Jak wyglądał proces asymilacji nowych idei w Gdańsku? Kim byli promotorzy „praxis pietatis”?

 Jak doszło do sporu między pietystami a ortodoksyjnymi luteranami w Gdańsku? Czy dysputa teologiczna przekształciła się również w konflikt personalny?

 Jakie były konsekwencje transferu nowej myśli pobożnościowej na grunt Prus Królewskich?

A także:

 Jakie różnice poglądowe dzieliły teologów pietystycznych i ortodoksyjnych? (usprawiedliwienie, wiara, uczynki etc.) Skąd kaznodzieje czerpali swoje inspiracje?

 Jak wyglądała struktura myśli pietystycznej, służąca do szerzenia odnowy duchowej wśród chrześcijan? Jaka była retoryczna struktura kazań / traktatów i czy w jakiejś mierze przyczyniała się do zwiększenia skuteczności ich oddziaływania? Jaki był główny cel przepowiadania pietystów?

 Czy europejska myśl pietystyczna znana była na gruncie gdańskim (np. collegia pietatis)? Dlaczego można mówić o europejskim dziedzictwie myśli pietystycznej w przypadku Gdańska?

 

Informacja na stronach UMK

 

Powered by iCagenda